Herb Geoportal Powiatu Opatowskiego
WCAG    Zmiana rozmiaru

Dane udostępnione poprzez Geoportal Powiatu Opatowskiego stanowią dostęp do usług (usługa wyszukania, usługa przeglądania) o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 4 marca 2010r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. z 2010r. nr 76, poz. 489 z późn. zm.) dla zbiorów danych przestrzennych prowadzonych przez Starostę Opatowskiego.

Zawarte w Geoportalu Powiatu Opatowskiego informacje oraz generowane z niego wydruki nie stanowią dokumentów w postępowaniach administracyjnych i innych. Mają one wyłącznie charakter poglądowy i mogą być wykorzystywane jedynie w zakresie przybliżonej identyfikacji i lokalizacji przestrzennej obiektów ewidencji gruntów i budynków oraz obiektów pozostałych baz danych. Kopiowanie i publikowanie danych bez zgody jest zabronione.

Starosta Opatowski nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i straty powstałe w wyniku korzystania lub braku możliwości korzystania z tego serwisu.

Wybrane dane naszego serwisu udostępniane są w formie usługi wms pod adresem:
http://opatow.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php
GEOPORTAL - tryb publicznyGEOPORTAL - tryb publiczny
Udostępnianie materiałów zasobu i wnioski ZUDUdostępnianie materiałów zasobu i wnioski ZUD
Tryb chroniony Dostęp w trybie chronionym
Dane kontaktowe z Wydziałem Geodezji i Kartografii
Projekt pn.: „e-Geodezja – Cyfrowy zasób geodezyjny powiatów:
Sandomierskiego, Opatowskiego i Staszowskiego”, współfinansowany przez
Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata
2014-2020, Działanie 7.1 Rozwój e-Społeczeństwa